Polityka prywatności oraz polityka cookies strony internetowej Izby Komorniczej w Warszawie

Treść niniejszej Polityki ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez izbę komorniczą w Warszawie w zakresie korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem: https://www.izba.warszawska.komornik.pl/. Polityka ma również zastosowanie do każdej strony internetowej lub usługi odsyłającej do tej informacji. W pozostałym zakresie izba przekazuje informacje o przetwarzaniu danych osobowych w odrębny sposób.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych:

OKREŚLENIA I UŻYTE SKRÓTY W POLITYCE

 1. Administrator - Administratorem danych osobowych jest Izba Komornicza w Warszawie, ul. Kaliska 23 U5, 02-316 Warszawa, zwana dalej również „Izbą”.
 2. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności oraz polityka cookies.
 4. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: https://www.izba.warszawska.komornik.pl/
 6. Użytkownik – za użytkownika rozumie się każdą osobę fizyczną odwiedzającą serwis Izby, korzystającą z jednej lub kilku usług opisanych w niniejszej polityce prywatności, a także odwiedzającą profile społecznościowe prowadzone przez Izbę. Za użytkownika rozumie się także osobę fizyczną kierująca do Izby korespondencję poprzez pocztę elektroniczną.
 7. Pliki cookie - małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniu użytkownika (komputerze, laptopie, telefonie) w momencie przeglądania stron internetowych, stosowane w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania z serwisu.

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

Kontakt z Izbą w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy drogą e-mailową: izba.warszawska@komornik.pl lub listownie na adres korespondencyjny: ul. Kaliska 23 U5, 02-316 Warszawa.

Izba wyznaczyła również inspektora ochrony danych, który udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania przez Izbę danych osobowych. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod.warszawa.047@komornik.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZANY DANE OSOBOWE?

1. W zakresie korzystania z serwisu

Podczas Pani/Pana wizyty na stronie internetowej Izby nasze serwery automatycznie zapisują tzw. logi systemowe - anonimowe informacje takie jak adres IP użytkownika, typ przeglądarki i wersję, datę i godzinę dostępu do serwisu czy też czas trwania sesji na stronie. Informacje te służą do ulepszenia jakości naszego serwisu i do analizy statystyk odwiedzin. Mogą być również wykorzystywane w celach bezpieczeństwa, w razie potrzeby wyjaśnienia ewentualnych incydentów. Wszystkie informacje zawarte w plikach logów serwera WWW są przechowywane przez ograniczony okres i są usuwane po upływie tego czasu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową Izby.

Dane osób korzystających z serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory) będą przetwarzane w celach:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostepnienia użytkownikom treści gromadzonych w serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • technicznych oraz administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa serwisu oraz jego prawidłowego zarządzania, co stanowi uzasadniony interes Izby polegający na zapewnieniu odporności serwisu na przypadkowe zdarzenia albo niezgodne z prawem lub nieprzyjazne działania naruszające dostępność, autentyczność, integralność i poufność przechowywanych lub przesyłanych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenia analiz aktywności osób odwiedzających naszą stronę, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług na podstawie wyrażonej uprzednio zgody (art. 6 ust.1 lit. a RODO);
 • oraz w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Izby polegający na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. W zakresie prowadzenia korespondencji elektronicznej

Jeśli kontaktuje się Pani/Pan z nami e-mailowo, dane osobowe zawarte w przesłanej korespondencji będziemy przetwarzać w celu umożliwienia kontaktu e-mailowego z Izbą oraz podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami i innymi osobami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do Izby w związku z jej działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli nadesłana przez Panią/Pana korespondencja e-mailowa będzie dotyczyć skargi, dane osobowe zawarte w korespondencji będziemy przetwarzali w celu polegającym na sprawowaniu przez Izbę nadzoru nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 212 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych.

Izba jednocześnie oświadcza, że przetwarza jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.

Podanie danych niezbędnych do prowadzenia korespondencji elektronicznej jest dobrowolne, przy czym bez ich przekazania nie będziemy w stanie obsłużyć korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, z którą się Pani/Pan do nas zwraca.

3. W zakresie prowadzenia kont na profilach społecznościowych

Izba posiada profile w mediach społecznościowych takich jak Facebook oraz LinkedIn. Gdy kliknie Pani/Pan ikonkę „Obserwuj”, „Lubię to” lub inną dostępną ikonkę na naszym profilu, opublikuje komentarz pod naszym postem lub wyśle nam bezpośrednio wiadomość za pośrednictwem platform społecznościowych będziemy przetwarzać tylko Pani/Pana dane osobowe, które są dostępne publicznie na Pani/Pana profilu takie jak imię, nazwisko, nick oraz inne informacje, które zostały udostępnione lub oznaczone jako publiczne. Pozostałe dane są przetwarzane przez operatorów platform społecznościowych, zgodnie z warunkami określonymi w ich regulaminach.

Celem przetwarzania danych osobowych użytkowników mediów społecznościowych, o których mowa wyżej jest umożliwienie Izbie efektywnego prowadzenia profilu w mediach społecznościowych oraz komunikowania się z Panią/Panem. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Izby (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na informowaniu o organizowanych wydarzeniach i konferencjach naukowych związanych z prawem egzekucji sądowych.

Izba jako założyciel stron w wymienionych powyżej serwisach społecznościowych dostarczanych przez wskazane podmioty jest współadministratorem danych osobowych wraz z:

 • Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02X525, Ireland (poprzednio Facebooka Ireland Limited).
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, z siedzibą pod adresem Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Każdy z wyżej wymienionych współadministratorów samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych, ale w różnym zakresie. Izba ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Ma Pani/Pan możliwość zrezygnowania ze śledzenia naszych profilów w mediach społecznościowych w każdej chwili.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Ma Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, o procesie ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii danych;
 • sprostowania (poprawienia danych) – np. gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • usunięcia danych;
 • ograniczenia przetwarzania - np. gdy dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Wniosek o realizację przysługujących Pani/Panu praw można zgłosić pisząc na adres e-mail: iod.warszawa.047@komornik.pl We wniosku należy podać dane, które pozwolą na jednoznaczną identyfikację.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można będzie skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pani/Pana Danych oraz od celu ich przetwarzania.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Izba przetwarza dane osobowe niezgodnie z prawem może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania danych osobowych ustalany jest w oparciu o cel przetwarzania i istniejącą podstawę prawną:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej nam zgody, dane przetwarzamy do czasu jej wycofania lub do ustania celu przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Izby oraz innych obowiązujących Izbę przepisów;
 • jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w celu sprawowania władzy publicznej dane będziemy przetwarzać do momentu ustania tego celu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu;
 • w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania takiego interesu lub do momentu złożenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu.

Pani/Pana dane osobowe, które są przetwarzane w związku z korzystaniem przez Izbę z platform społecznościowych, będą przechowywane tak długo, jak długo nasze profile na tych platformach będą aktywne.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

 • organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów;
 • podmiotom zapewniającym techniczno-administracyjną obsługę działalności Izby, czyli dostawcą oprogramowania, poczty elektronicznej oraz hostingu.

CZY BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ DANE OSOBOWE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Aktualnie z uwagi na korzystanie na naszej stronie z narzędzia Google Analytics oraz narzędzia Microsoft Outlook do prowadzenia korespondencji e-mailowej, możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe do USA. Transfer danych opieramy na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych przez Google LLC. Oznacza to, że Google Analytics spełnia określone standardy i środki ochrony danych. Więcej szczegółów na temat transferu danych do USA znajduje się pod adresem: link.

INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

Wykorzystujemy pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Pani/Panu dostęp do naszej strony i ułatwić korzystanie z niej. Wykorzystujemy pliki cookie również w celach analitycznych – jednak wyłącznie wtedy, gdy wyrazi Pani/Pan na to zgodę przy pierwszym wejściu na naszą stronę.

W naszym serwisie używamy dwóch rodzajów plików cookie:

 • serwisowe pliki cookies - są niezbędne do korzystania z naszego serwisu. Gromadzą one informacje potrzebne do wyświetlania treści i są automatycznie instalowane na Pani/Pana urządzeniu. Bez nich nie można skorzystać z naszej strony.
 • analityczne pliki cookies - pomagają nam zbierać dane statystyczne o tym, jak korzysta Pani/Pan z naszego serwisu. Nie są one instalowane automatycznie. Może Pani/Pan zdecydować, czy chce nam Pani/Pan na nie zezwolić.

W naszym przypadku używamy pliku cookies o nazwie "_ga", który służy do identyfikacji użytkowników poprzez przypisanie im losowo wygenerowanych numerów. Ten plik jest umieszczany w każdym żądaniu wyświetlenia strony i jest wykorzystywany do zbierania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii, które są używane w celach tworzenia raportów analitycznych dotyczących naszej strony internetowej.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Ma Pani/Pan możliwość zarządzania plikami cookie w następującym zakresie:

 • podczas pierwszej wizyty w serwisie – przy pierwszym Pani/Pana wejściu na stronę Izby wyświetlony zostanie komunikat na temat stosowania plików cookie, w tym ich rodzaju. W ramach komunikatu ma Pani/Pan możliwość udzielenia zgody na wybrane pliki cookies lub jej odmowy;
 • po wyrażeniu zgody – jeśli chce Pani/Pan cofnąć zgodę na pliki cookies należy usunąć pliki w ustawieniach Pani/Pana przeglądarce internetowej.

NARZĘDZIA ANALITYCZNE STOSOWANE W NASZYM SERWISIE

Obecnie na naszej stronie korzystamy z takich narzędzi analitycznych jak Google Analytics. Dzięki niemu zbieramy informację na temat Pani/Pana odwiedzin, takie jak podstrony, które zostały przez Panią/Pana wyświetlone, czas jaki spędziła Pani/Pan na naszej stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, a także dane demograficzne. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC.

Ogólnie rzecz biorcą pliki cookie Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez Google w celu analizy sposobu korzystania z naszej strony, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących jej funkcjonowania.

Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu
umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą
usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

STOSOWANIE ODNOŚNIKÓW DO PLATFORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W naszym serwisie znajdują się także odnośniki do naszych profili na platformach społecznościowych takich jak: Facebook oraz LinkedIn. Odnośniki do naszych profili zamieszczone w naszym serwisie mają na celu ułatwienie dostępu do informacji dotyczących naszej Izby.

Używając naszych odnośników do mediów społecznościowych należy pamiętać, że każda z tych platform posiada własne zasady ochrony prywatności. Z tego powodu nie odpowiadamy za sposób, w jaki te platformy przetwarzają i wykorzystują dane naszych użytkowników. Zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności tych platform przed korzystaniem z odnośników w naszym serwisie.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Najnowsza wersja dokumentu jest zawsze opublikowana na naszej stronie internetowej.

Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 11 grudnia 2023 r.