Kompetencje Samorządu

Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach. Siedzibą izby komorniczej jest miejscowość, w której siedzibę ma sąd apelacyjny. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego.

Do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

  • wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;
  • nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;
  • zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;
  • organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;
  • organizowanie szkolenia aplikantów
  • zarząd majątkiem izby komorniczej
  • zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń; prowadzenie listy aplikantów komorniczych;
  • prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;
  • wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.