Informacje ogólne

Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniu 28 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 odbędzie się uroczyste ślubowanie Aplikantów Komorniczych.

Jednocześnie Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną, związaną z COVID-19, ślubowanie zostanie przeprowadzone w 2 grupach:

 • I grupa (nazwiska od litery A do litery K) o godz. 12:00
 • II grupa (nazwiska od litery L do litery Z) o godz. 12:15

Ponadto, ze względu na podjęte środki ostrożności udział osób towarzyszących w ślubowaniu nie będzie możliwy.

Ślubowanie odbędzie się w siedzibie Rady Izby Komorniczej w Warszawie przy ul. Kaliskiej 23 lok. U5.
Uprzejmie prosimy o przybycie 5 minut przed wyznaczoną godziną ślubowania w celu podpisania listy obecności.

Informacja dla kandydatów na aplikację komorniczą prowadzoną w latach 2022-2023 w Izbie Komorniczej w Warszawie

Wykaz dokumentów wymaganych przy wpisie na listę aplikantów komorniczych

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.
 2. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Departament wskazuje, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzurę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).
 4. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).
 8. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych).

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych oraz wszystkie oświadczenia kandydata powinny być podpisane.

Termin składania wniosków o wpis na listę aplikantów komorniczych 2022/2023 upływa 29 października 2021r.

Komunikat ws. prowadzenia zajęć dla aplikantów 2022

Rada Izby Komorniczej w Warszawie uprzejmie informuje, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną, na podstawie § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dn. 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej zajęcia seminaryjne dla Aplikantów, rozpoczynające się od stycznia 2022 r. będą prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających obustronną komunikację na odległość między prowadzącym zajęcia, a Aplikantami za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Komunikat ws. dodatkowych zajęć dla aplikantów II roku

Rada Izby Komorniczej w Warszawie informuje, że w związku z pismem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 września 2020 r. dla Aplikantów II roku aplikacji wyznaczone zostały dodatkowe zajęcia celem realizacji zagadnień objętych ramowym programem aplikacji komorniczej. Dodatkowe zajęcia wyznaczone zostały w piątki, począwszy od dnia 02 października 2020 r. od godz. 9:00.


Rada Izby Komorniczej w Warszawie, mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2, podjęła decyzje o odwołaniu zajęć dla aplikantów komorniczych do końca miesiąca marca b.r. Ceniąc jako najwyższą wartość życie i zdrowie ludzkie, decyzja dotycząca odwołania zajęć wydaje się najbardziej racjonalną w obecnych warunkach. Zajęcia odbędą się w innych terminach. Nowe terminy zajęć zostaną wskazane w osobnym komunikacie.


Zgodnie z treścią art. 88 Ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 poz. 771), aplikantem komorniczym może zostać osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego z liczbą punktów kwalifikującą kandydata do przyjęcia na aplikację w ramach określonego limitu przyjęć.

Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na wniosek kandydata, na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. W uchwale o wpisie na listę aplikantów komorniczych rada izby komorniczej jest obowiązana wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant jest albo zostanie zatrudniony.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Do wniosku kandydat załącza informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2434).

Opłata roczna za aplikację komorniczą jest równa 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2018 r. Dz. U 2018 poz.2428).

Koordynator Rady ds. szkoleń aplikantów
Maciej Zaks
Asesor komorniczy w kancelarii Pana Bogdana Mieczkowskiego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie