Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2022 r.

I Skład Komisji Egzaminacyjnej

Minister Sprawiedliwości zarządzaniem z dnia 11 marca 2022 r. (Dz.Urz.Min.Sparaiwdl.poz.64), powołał Komisje Egzaminacyjną do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie w składzie:

 1. Urszula Dąbrowska- przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości- Przewodniczący Komisji;
 2. Renata Drozd- Sweklej- przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 3. Stanisław Gradus-Wojciechowski - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 4. Kinga Kubuj - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości- Zastępca Przewodniczącego;
 5. Mariusz Jan Jaranowski - przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej;
 6. Marta Kopias - przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej;
 7. dr hab. Helena Pietrzak– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

II Miejsce i czas egzaminu

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że egzamin wstępny na aplikacje komorniczą wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości odbędzie się w dniu 24 września 2022 r. (sobota) w Courtyard by Marriott Warsaw Airport - w Warszawie przy ulicy Żwirki i Wigury 1J (Sala Balowa Żwirki i Wigury).

Rejestracja zdających przewidziana jest od godziny 10:00 do 10:45.

III Termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje komorniczą

Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie Izby Komorniczej w Warszawie, obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, w Gdańsku, w Lublinie, w Łodzi i w Warszawie, przy ul. Kaliskiej 23 lokal U5, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  10 sierpnia 2022 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000  z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2022 r.”.

IV Dokumenty

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Życiorys.
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 5. Zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2022 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 6. Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 7. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym.
 8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 9. Wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu.
 10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 11. Oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
 13. We wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

* Wniosek oraz kwestionariusz osobowy do egzaminu wstępnego na aplikacje komorniczą 2022 znajdują się poniżej w Materiałach do pobrania.

V Sposoby doręczeń

Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.

W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych)Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia - z upływem 14 dni od dnia wysłania.