Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2021 r.

I Skład Komisji Egzaminacyjnej

Minister Sprawiedliwości zarządzaniem z dnia 30 marca 2020 r. ze zm., powołał Komisje Egzaminacyjną do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie w składzie:

 1. Anna Kampa - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 2. Aleksandra Kempczyńska - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 3. Aleksandra Łączyńska-Mendakiewicz - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 4. Anna Szymańska-Grodzka - przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości;
 5. Tomasz Lewandowski - przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej;
 6. Bogdan Wawrzynowicz - przedstawiciel Krajowej Rady Komorniczej;
 7. dr hab. Helena Pietrzak – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

II Miejsce i czas egzaminu oraz obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z COVID-19

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji komorniczej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie uprzejmie informuje, że egzamin wstępny na aplikacje komorniczą wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości odbędzie się dnia 25 września 2021 r. godz. 11:00 w Sangate Hotel Airport w Warszawie przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 32 (sala poziom -1).

Rejestracja zdających przewidziana jest od godziny 10:00 do 10:45.

Obowiązujące środki bezpieczeństwa związane z COVID-19
 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Na terenie parkingu, w miejscu rejestracji oraz w pobliżu sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz przebywania osób towarzyszących, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy w poruszaniu się.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z przyniesionych przez siebie przyborów do pisania.
 5. Zdający nie mogą wnosić na salę urządzeń służących do przekazu lub odbioru informacji, w tym telefonów komórkowych oraz jakichkolwiek rzeczy zbędnych, a Komisja Egzaminacyjna nie zapewnia ich przechowania.
 6. Organizator nie zapewnia wody pitnej. Zdający mogą przynieść na egzamin własne napoje.
 7. Czekając na wejście do budynku, w którym znajduje się sala egzaminacyjna, zdający zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) lub – gdy nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości od innych osób – mają zakryte usta i nos. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej wewnątrz budynku zdający mają zakryte usta i nos.
 8. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos: 1) w trakcie rozdawania i odbioru pakietów egzaminacyjnych oraz kopert z kodami przez członka Komisji Egzaminacyjnej, 2) każdorazowo w przypadku opuszczenia zajmowanego stolika na sali egzaminacyjnej (np. wyjście do toalety, czy opuszczenie sali po egzaminie).
 9. Zarówno zdający mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
 10. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed obiektem, w którym przeprowadzany jest egzamin oraz bezpośrednio przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
 11. Przed przystąpieniem do rejestracji zdający dokonują dezynfekcji rąk.
 12. Podczas rejestracji zdający okazują dokument tożsamości ze zdjęciem w sposób umożliwiający jego odczytanie, bez kontaktu dotykowego z dokumentem osoby rejestrowanej, po czym zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie podpisując się na liście obecności, korzystając z własnego przyboru do pisania. Następnie zdający dokonują losowania stolika egzaminacyjnego w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami zawierającymi numer stolika, aniżeli wylosowana.
 13. Przed wejściem na salę egzaminacyjną zdający ponownie dokonują dezynfekcji rąk. Zdający wchodzą na salę egzaminacyjną pojedynczo, przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych osób.
 14. Losowanie przez zdających na sali egzaminacyjnej kopert z numerem kodu odbywa się w sposób zapewniający podczas losowania brak kontaktu dotykowego z innymi kopertami aniżeli wylosowana.
 15. Po zakończeniu czasu rozwiązywania testu zdający oddaje zestaw pytań testowych wraz z kartą odpowiedzi członkowi Komisji Egzaminacyjnej przy zachowaniu dystansu, co najmniej 1,5 m od innych zdających.
 16. W przypadku wątpliwości, co do sposobu postępowania, zawsze należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

III Termin złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje komorniczą

Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie Izby Komorniczej w Warszawie, obejmującej obszar właściwości Izb Komorniczych w Białymstoku, w Gdańsku, w Lublinie, w Łodzi i w Warszawie, przy ul. Kaliskiej 23 lokal U5, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 sierpnia 2021 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1 125 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych).

Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000  z dopiskiem: "Imię i nazwisko kandydata - opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą w 2021 r.".

IV Dokumenty

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Życiorys.
 4. Kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 5. Zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 4, można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (17 września 2021 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.
 6. Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków aplikanta komorniczego, wydane przez lekarza medycyny pracy.
 7. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty za udział w egzaminie wstępnym.
 8. 3 zdjęcia zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.
 9. Wskazanie adresu poczty elektronicznej kandydata do doręczeń, a w przypadku jego braku - oświadczenie o nieposiadaniu takiego adresu.
 10. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 11. Oświadczenie, że nie jest przeciwko kandydatowi prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia egzaminu wstępnego.
 13. We wniosku, o którym mowa w pkt 1 należy wpisać planowane miejsce odbywania aplikacji komorniczej, z uwagi na to, iż każda komisja kwalifikacyjna obejmuje obszar właściwości kilku izb komorniczych.

* Wniosek oraz kwestionariusz osobowy do egzaminu wstępnego na aplikacje komorniczą 2021 znajdują się poniżej w Materiałach do pobrania.

V Sposoby doręczeń

Wskazanie w zgłoszeniu o przystąpieniu do egzaminu wstępnego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie kandydatowi doręczeń za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej do czasu przeprowadzenia egzaminu wstępnego doręczeń dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez kandydata w zgłoszeniu.

W przypadku braku wskazania adresu poczty elektronicznej przez kandydata doręczeń dokonuje się za pośrednictwem operatora pocztowego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (art. 68 ust. 4-5 ustawy o komornikach sądowych). Stosownie zaś do art. 68 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych, doręczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 4 i 5, uznaje się za skuteczne, jeżeli adresat potwierdzi odbiór pisma, z dniem wskazanym w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a w przypadku braku takiego potwierdzenia - z upływem 14 dni od dnia wysłania.

VII Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego